Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 111

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 112

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 113
ࡱ> ԍbjbj {{S. w+.+$+++d-,-,-,,D!--,s9-----.. .8888888$c;>x@8+.....@8++---9000.+-+-80.80067- /v7\8C90s97>/>(7>+7 0...@8@80...s9....>.........+ =*:ZaBcznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ........................................................... (piecztka Wykonawcy nazwa i adres) NIP & & & & & & & & & .& .. REGON & & & & & & & & & tel. .......................................... fax .......................................... e-mail: ................................... Sport Pleszew sp. z o.o. ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew Nawizujc do ogBoszenia o przetargu nieograniczonym na : Remont niecki basenu pBywackiego i brodzika dla dzieci w Pleszewie Oferujemy wykonanie zamwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, za cen : warto[ netto .............................................................................. zB (sBownie zBotych ......................................................................................................................) podatek VAT w wysoko[ci ................% tj. ............................... zB (sBownie zBotych .....................................................................................................................) warto[ brutto .......................................... zB (sBownie zBotych .....................................................................................................................) Roboty stanowice przedmiot zamwienia wykonamy do 01 czerwca 2018 r. Zobowizujemy si udzieli & & ..& . miesicznej gwarancji na przedmiot zamwienia. Termin pBatno[ci: & & & & dni od dnia wystawienia faktury. O[wiadczamy, |e akceptujemy warunki pBatno[ci okre[lone przez Zamawiajcego wspecyfikacji istotnych warunkw zamwienia. O[wiadczamy, |e : w przypadku zatrudnienia podwykonawcw, odpowiadamy za ich prac jak za swoj wBasn, zapoznali[my si ze specyfikacj istotnych warunkw zamwienia i nie wnosimy do niej zastrze|eD, zdobyli[my konieczne informacje do przygotowania oferty, w cenie oferty zostaBy uwzgldnione wszystkie koszty wykonania zamwienia i realizacji przyszBego [wiadczenia umownego, uwa|amy si za zwizanych niniejsz ofert na czas wskazany wspecyfikacji istotnych warunkw zamwienia, akceptujemy wzr umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia izobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy|ej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, zobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy na zasadach okre[lonych w specyfikacji. Wykonawca jest maBym lub [rednim przedsibiorc % TAK % NIE Wadium wniesione w formie pieni|nej nale|y zwrci na konto: _____________________________________________________________________ ZaBcznikami do niniejszej oferty s: O[wiadczenie o speBnianiu warunkw udziaBu w postpowaniu. O[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Informacja o podwykonawcach. Dokument potwierdzajcy wniesienie wadium. PeBnomocnictwo/peBnomocnictwa dla osoby/osb podpisujcych ofert (je|eli dotyczy). ................................., dnia .................................. .......................................................... podpis i piecz osoby uprawnionej ZaBcznik nr 2 do SIWZ Wykonawca: & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & . (peBna nazwa/firma, adres, w zale|no[ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& (imi, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Zamawiajcy: Sport Pleszew sp. z o.o. ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew O[wiadczenie wykonawcy skBadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZCE SPEANIANIA WARUNKW UDZIAAU W POSTPOWANIU Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. Remont niecki basenu pBywackiego i brodzika dla dzieci (nazwa postpowania), prowadzonego przez Sport Pleszew sp. z o.o. (oznaczenie zamawiajcego), o[wiadczam, co nastpuje: INFORMACJA DOTYCZCA WYKONAWCY: O[wiadczam, |e speBniam warunki udziaBu w postpowaniu okre[lone przez zamawiajcego wpkt 6.1.b Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (wskaza dokument i wBa[ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w ktrej okre[lono warunki udziaBu w postpowaniu). & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & .& & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) INFORMACJA W ZWIZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTW: O[wiadczam, |e w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, okre[lonych przez zamawiajcego w pkt 6) Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (wskaza dokument i wBa[ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w ktrej okre[lono warunki udziaBu w postpowaniu), polegam na zasobach nastpujcego/ych podmiotu/w: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & . ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...., w nastpujcym zakresie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& (wskaza podmiot i okre[li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & .& & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) OZWIADCZENIE DOTYCZCE PODANYCH INFORMACJI: O[wiadczam, |e wszystkie informacje podane w powy|szych o[wiadczeniach s aktualne izgodne z prawd oraz zostaBy przedstawione z peBn [wiadomo[ci konsekwencji wprowadzenia zamawiajcego w bBd przy przedstawianiu informacji. & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & .& & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) ZaBcznik nr 3 do SIWZ Wykonawca: & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & . (peBna nazwa/firma, adres, w zale|no[ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& (imi, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Zamawiajcy: Sport Pleszew sp. z o.o. ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew O[wiadczenie wykonawcy skBadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZCE PRZESAANEK WYKLUCZENIA Z POSTPOWANIA Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. Remont niecki basenu pBywackiego i brodzika dla dzieci (nazwa postpowania), prowadzonego przez Sport Pleszew sp. z o.o. (oznaczenie zamawiajcego), o[wiadczam, co nastpuje: OZWIADCZENIA DOTYCZCE WYKONAWCY: O[wiadczam, |e nie podlegam wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. O[wiadczam, |e nie podlegam wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w SIWZ pkt 7.2. & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & .& & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) O[wiadczam, |e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postpowania na podstawie art. & & & & . ustawy Pzp (poda majc zastosowanie podstaw wykluczenia spo[rd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze[nie o[wiadczam, |e w zwizku z ww. okoliczno[ci, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjBem nastpujce [rodki naprawcze: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & .& & & & & ...........& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ,.0VX B D b d " x z ~ d f PzLzmhi0J[56CJ,aJ,jhi0JQCJUaJhi0J[56CJaJjhi0JQU hi5 hi56 hi6 hi5\hi\mH sH hChimH sH himH sH hiCJaJhi5>*CJ\hi5CJ\hihi56>*CJ\]*.0Z D d " z | ~ d f $ & Fa$$a$`$dha$$a$$a$ Td|"V|P$JLhd^hjh^hj & Fd$ & Fa$$ & Fa$ $ & F5$7$9Da$$dha$&(0 , !!"!$!B!D!!!!!!"j"""""""&#(#D#F#b#d#f#h###&$($$$$$$%%%%F&x&&&ⱬ۸⸽hi5>*CJaJ hi>* hi6>* hi5 hi56 hi6 hiaJhiCJOJQJ^J hi5\hihi0J[56CJaJhi0J[56CJ,aJ,?(2024@ $a$$ & Fa$ ` & F U'$a$ & Fd !$!D!!!! ":"j"""""(#F#d#f#h##($$$da$`d^d$a$$$$%&&&('*'$)&)()~))))))H*"--2..$ d^ `a$$d-DM a$ $d`a$$da$$da$&&&'('*'B( )<)Z)))))B*+h,.b/d/f/|///000^0`0b0B2`22222222332343R3T3r3t333 4 4484455 5 5$5&5V5X5t5v5555555T6V6667 7"777hi5>*CJaJ hi5\ hi>* hi6>* hi56CJOJQJ^JaJ hi6 hi5hiM.d/f/h////0000`0b0*2,2.222222222$a$$d-DM a$$ d^ `a$$da$22343T3t33 44:4j445 5 5&5X5v55555V66 7$da$`d^d`$a$ 7"7$79 9 9P9R9":*;,;;;;;;;;> ?r?? X$ d^ `a$ n$ & Fda$ n$da$ d-DM $da$788j889 9 9N9P9R9 :":(;*;,;@;^;;;;;<=@XXXX Y YYYYYY[[x\\\\\]X]Z]\]<_Z_______`8a:aa@avaxaza|aaaaabhiCJ aJ hiCJhiCJaJU hi6hiCJOJQJ^JaJhi5CJOJQJ^JaJ hi5\hi hi5 hi56E& & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & & & & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) OZWIADCZENIE DOTYCZCE PODMIOTU, NA KTREGO ZASOBY POWOAUJE SI WYKONAWCA: O[wiadczam, |e w stosunku do nastpujcego/ych podmiotu/tw, na ktrego/ych zasoby powoBujsiwniniejszympostpowaniu,tj.:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& (poda peBn nazw/firm, adres, a tak|e w zale|no[ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodz podstawy wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia. & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & & & & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) OZWIADCZENIE DOTYCZCE PODANYCH INFORMACJI: O[wiadczam, |e wszystkie informacje podane w powy|szych o[wiadczeniach s aktualne izgodne z prawd oraz zostaBy przedstawione z peBn [wiadomo[ci konsekwencji wprowadzenia zamawiajcego w bBd przy przedstawianiu informacji. & & & & & .& & . (miejscowo[), dnia & & & & & & & . r. & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis) ZaBcznik nr 4 do SIWZ ........................................................ ..................................................... (piecztka Wykonawcy) (miejscowo[, data) Informacja o podwykonawcach Opis cz[ci zamwienia, ktre bd powierzone podwykonawcomWarto[ lub procentowa cz[ zamwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcomNazwa (firma) podwykonawcy .......................................................... podpis i piecz osoby uprawnionej ZaBcznik nr 5 do SIWZ ........................................................ ..................................................... (piecztka Wykonawcy) (miejscowo[, data) Wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat Lp.Rodzaj robt budowlanychPodmiot, na rzecz ktrego roboty zostaBy wykonaneMiejsce wykonania robtWarto[ brutto robtTermin wykonania .......................................................... podpis i piecz osoby uprawnionej ZaBcznik nr 6 do SIWZ ........................................................ ..................................................... (piecztka Wykonawcy) (miejscowo[, data) Wykaz osb, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi Imi i nazwiskoKwalifikacje zawodowe i uprawnieniaDo[wiadczenieWyksztaBcenieProponowana rola wrealizacji zamwieniaDysponuj/ Bd dysponowaInformacja o podstawie dysponowania osobamijest uprawniony/a do kierowania budow wspecjalno[ci konstrukcyjno budowlanej Instrukcja wypeBnienia kolumny 6 i 7 - patrz przypisy poni|ej. .......................................................... podpis i piecz osoby uprawnionej ZaBcznik nr 7 do SIWZ & & & & & & & & & & & & .. (piecz adresowa Wykonawcy) O[wiadczenie o przynale|no[ci albo braku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na : Remont niecki basenu pBywackiego i brodzika dla dzieci w Pleszewie Wykonawca /nazwa, adres/ ......................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... o[wiadcza, |e nie nale|y do tej samej grupy kapitaBowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 zezm.), z |adnym z wykonawcw, ktrzy zBo|yli ofert w przedmiotowym postpowaniu* o[wiadcza, |e nale|y do tej samej grupy kapitaBowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. oochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 zezm.), wraz z nastpujcymi wykonawcami, ktrzy zBo|yli ofert w przedmiotowym postpowaniu:* & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & Miejscowo[, data podpis i piecz osoby uprawnionej * Niepotrzebne skre[li UWAGA ! Przedmiotowe o[wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajcemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajcego na stronie internetowej informacji, o ktrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). W przypadku przynale|no[ci do tej samej grupy kapitaBowej Wykonawca mo|e zBo|y wraz zo[wiadczeniem dokumenty bdz informacje potwierdzajce, |e powizania z innym wykonawc nie prowadz do zakBcenia konkurencji wpostpowaniu. Nale|y wpisa 24 lub wicej miesicy. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczcym definicji mikroprzedsibiorstw oraz maBych i[rednich przedsibiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36) : Mikroprzedsibiorstwo: przedsibiorstwo, ktre zatrudnia mniej ni| 10 osb i ktrego roczny obrt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionw EUR. MaBe przedsibiorstwo: przedsibiorstwo, ktre zatrudnia mniej ni| 50 osb i ktrego roczny obrt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionw EUR. Zrednie przedsibiorstwa: przedsibiorstwa, ktre nie s mikroprzedsibiorstwami ani maBymi przedsibiorstwami i ktre zatrudniaj mniej ni| 250 osb i ktrych roczny obrt nie przekracza 50 milionw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionw EUR. Wykaz robt budowlanych z zaBczonymi dowodami (np. referencje) Wykonawca skBada na wezwanie Zamawiajcego, zgodnie z pkt 9.a) SIWZ. Obowizek wskazania wwykazie dotyczy tylko robt budowlanych okre[lonych w pkt 6.2) SIWZ. Nale|y poda dat zakoDczenia realizacji robt budowlanych. Wykaz osb Wykonawca skBada na wezwanie Zamawiajcego, zgodnie z pkt 9.b) SIWZ. Nale|y wpisa zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym Dysponuj lub Bd dysponowa . Informacj: Dysponuj Wykonawca wpisuje tylko w sytuacji gdy posiada umow zawart ze wskazan w wykazie osob na czas obejmujcy caBy okres realizacji przedmiotowego zamwienia. W innej sytuacji Wykonawca wpisuje informacj: Bd dysponowa i zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, |e realizujc zamwienie, bdzie dysponowaB osobami niezbdnymi do realizacji zamwienia, wszczeglno[ci przedstawiajc np. zobowizanie kierownika budowy/robt do peBnienia wskazanej funkcji przy realizacji zamwienia lub zobowizanie pracodawcy kierownika budowy/robt do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych osb na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamwienia. Wicej informacji okorzystaniu przez Wykonawc z zasobw innych podmiotw znajduje si w pkt 6.4) i 10.2) SIWZ. Nale|y wpisa zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym np. umowa o prac, umowa zlecenia, umowa o dzieBo lub zobowizanie podmiotu trzeciego itp.   XpXrXXXX YYYYYb\d\\\\\]]Z]\]$_&_(_~__$d-DM a$$ d^ `a$$da$_________`:aa@axaza|aaabbd$If$a$$`a$$a$$ d^ `a$$da$bbbbbbccccReeeeeeeffxfzfffffffffg ggggg`iiŷ}ulhi5CJaJhi56\ hi6hi5CJ\aJjhi0JQCJUaJhiCJaJhi5CJ\hi5CJ\aJjhi0JQCJUaJhiCJaJ hi\ hi56hiCJaJnH tH hi5CJ\aJnH tH hiCJaJhi$bbbbb d$$G$Ifa$mkd$$IfF #    44 Fapbbbbbrcccccccccd~$a$$a$$a$mkd$$IfAF #    44 FapdNePeReeeeefzffffd$Ifd$a$d$a$$`a$ ffffggggI>>>>>> d$$G$Ifa$kd|$$Ifqֈ${-6v v u u 44 Fap<gg g ggggIDBB==$a$$a$kdo$$IfNֈ${-6v v u u 44 Fap<ggggghh\i^i`iiij2jNjjjjjjjklkd$If$a$$`a$$a$$a$iiijj0j2jLjNjhjjjjjjjjjjjkkhkjklknkpklll"ll\mmmmm\n^nnnnoo¶ۭۦیی}ohiCJOJQJ^JaJhi5CJOJQJ^JaJhi5CJ OJQJ^JaJ hC hC56 hi56hi6CJaJhiCJOJQJ^Jhi5CJ\aJjhi0JQCJUaJhihiCJaJhi5CJaJjhi0JQ5CJUaJ*lknkpk1& d$$G$Ifa$kdV$$If֞["! )/8 7tt44 FapFpkllllll d$$G$Ifa$ `$ $Ifa$l l"llm1,,'$a$$a$kdi$$Ifj֞["! )/8 7tt44 FapFm\mmmmmmm^nnnnoooopqssttv k$ & Fdha$k$a$` & Fdh$a$``$a$$a$gdC$a$oooooppqqrsstww@xdxxxxxyy yzz|||||||}P~R~~€Ā҂ԂčjhiU hi0J[6hi0J[56jhi0JQU hi6hChiCJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^J hi56CJOJQJ^JaJhi hi56 hi5*P@P NagBwek 2@& & F & F$a$$6]T@T NagBwek 3"@& & F & F^]`$6T@T NagBwek 4@& & F & F$a$$ >*5\T@T NagBwek 5@& & F & F$a$$ CJ5\V@V NagBwek 6@& & F & F$a$$ 65]\T@T NagBwek 7@& & F & F$a$$ CJ5\T@T NagBwek 8@& & F & F$a$$ CJ 65T @T NagBwek 9 @& & F & F$a$$ CJ 5\JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy */* WW8Num1z0*/* WW8Num2z0*/* WW8Num3z0*/!* WW8Num4z06o16 WW8Num4z1 OJQJ^J*/A* WW8Num4z2*/Q* WW8Num4z3*/a* WW8Num4z4*/q* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/* WW8Num4z8*/* WW8Num5z0*/* WW8Num5z1*/* WW8Num5z2*/* WW8Num5z3*/* WW8Num5z4*/* WW8Num5z5*/* WW8Num5z6*/!* WW8Num5z7*/1* WW8Num5z8BoAB WW8Num6z05CJOJQJ^JaJ*/Q* WW8Num6z1*/a* WW8Num6z2*/q* WW8Num6z3*/* WW8Num6z4*/* WW8Num6z5*/* WW8Num6z6*/* WW8Num6z7*/* WW8Num6z86o6 WW8Num7z0 5CJaJ:o: WW8Num7z1OJQJ^Jo(*/* WW8Num7z2*/* WW8Num7z3*/* WW8Num7z4*/!* WW8Num7z5*/1* WW8Num7z6*/A* WW8Num7z7*/Q* WW8Num7z8>oa> WW8Num8z0CJOJQJ^JaJ*/q* WW8Num8z1*/* WW8Num8z2*/* WW8Num8z3*/* WW8Num8z4*/* WW8Num8z5*/* WW8Num8z6*/* WW8Num8z7*/* WW8Num8z8:o: WW8Num9z0OJQJ^Jo(>o> WW8Num9z2OJPJQJ^Jo(*/* WW8Num9z3*/!* WW8Num9z4*/1* WW8Num9z5*/A* WW8Num9z6*/Q* WW8Num9z7*/a* WW8Num9z8<oq< WW8Num10z0CJOJQJ^J,/, WW8Num10z1,/, WW8Num10z2,/, WW8Num10z3,/, WW8Num10z4,/, WW8Num10z5,/, WW8Num10z6,/, WW8Num10z7,/, WW8Num10z8L/L Domy[lna czcionka akapitu1JoJ Znaki przypisw dolnychH*Ro!R Tekst podstawowy ZnakCJOJQJ^JNo1N Tekst podstawowy 3 ZnakCJaJJoAJ NagBwek 6 Znak56CJ\]aJDoQD NagBwek 9 Znak5CJ \aJLoaL Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJDoqD NagBwek 7 Znak5CJ\aJNN Tekst przypisu dolnego ZnakToT Tekst podstawowy 2 Znak5CJ \aJ@o@ TytuB ZnakCJPJaJmHsHNoN DeltaView Insertion56@\]P&`P OdwoBanie przypisu dolnegoH*T*`T OdwoBanie przypisu koDcowegoH*J/J Znaki przypisw koDcowychBOB NagBwek1 _ mHsHPJVB@V Tekst podstawowy`$a$OJQJCJ^JaJ*/@* Listaa^JH"@"H Legenda bxx $CJ6^JaJ]0O20 Indeksc $^JROBR Tekst podstawowy 21d$a$ CJ 5\@OR@ pkte$a$^S]`<<aJVObV Plan dokumentuf-D M OJQJ^JROrR Tekst podstawowy 31 gxCJaJ4 4 Stopka h p#JOJ ZwykBy tekst1iOJQJCJ^JaJP@P Tekst przypisu dolnegojCJaJT`T Bez odstpwk*$CJ_HaJmHnHsHtHF@F Tekst dymkalOJQJCJ^JaJFOF tytm$a$1$*$<<$ 5KHPJn@n Akapit z listnd^]`m$OJQJCJPJ^JaJ@O@ Zawarto[ tabelio $JOJ NagBwek tabeli p$a$ $5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl v "z#$%%6*9h!#&6.\ &7biočԍ #'+IPUX $.2 7 X_bbdfgglkpklmvԍ!"$%&()*GHJKLMNOQRSTVW8@0( 6 3 _GoBack66 CFWZZ] knTW=@ %%J-M-S.666666666iCU D [!"" #=#$$C%m%%&&')S.666666666^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`OJQJCJ5^JaJ. hh^h`CJ5aJ.h^h`OJQJCJ^JaJ)hh^h`OJQJ^Jo(-hh^h`OJQJCJ^J)^`OJQJCJ5^JaJ.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10iCS.U.@:,:,:,:, 6 "$(*.02468:XUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial5. .[`)Tahoma7.*{$ Calibri?= .Cx Courier NewI. ??Arial Unicode MSA$BCambria Math"AhdGdGdG' T/ dq0<.6KP0 C!xx Dodatek nr 1 do SIWZ Beata KaBu|naBartek(    Oh+'0\  $ 0<DLTDodatek nr 1 do SIWZBeata KaunaNormalBartek2Microsoft Office Word@@:@:@: '՜.+,0 hp| T<. Dodatek nr 1 do SIWZ Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F Data Z1Tableb>WordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q